Informačné ustanovenia pre zhromažďovanie, spracúvanie a ochranu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ (GDPR).

 

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

v danom dokumente vás chceme informovať o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, ktoré získavame na základe našej ponuky zo vzdelávacích a školiacich aktivít,  v rámci výstav, na ktorých sa aktívne zúčastňujeme, ako aj na základe poskytovania poradenskej a konzultačnej činnosti. Vážime si toho, že s nami svoje osobné údaje zdieľate a my vás ubezpečujeme, že sme odhodlaní ich v maximálnej miere chrániť. Taktiež sa snažíme byť vo vzťahu k vám čo najviac transparentní, najmä ohľadne toho, ako vaše osobné údaje spracúvame.

V danom dokumente sú nami sformulované zásady o ochrane vašich osobných údajov a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ktorom sa uzniesla Národná Rada SR (platnosť zákona od 31.01.2018, účinnosť od 25.05.2018) a v súlade s ´platnou legislatívou EÚ (GDPR).

Pre upresnenie.
Uvedený Zákon o ochrane osobných údajov je výrazným povýšením ochrany dát na úroveň európskeho zákona, pretože vymedzuje nové pravidlá v súlade s General Data Protection Regulation (GDPR) – Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení  smernice 95/46/ES (GDPR).
Nová legislatíva EÚ pojala harmonizáciu pravidiel ochrany osobných údajov pre všetky 28 štátov EÚ a EFTA krajín – Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.
Od 25.05.2018 predstavuje rovnováhu medzi legitímnymi záujmami správcov a spracovateľov dát a právom osôb na súkromie. Rovnako prináša rovnocennú vymáhateľnosť a rovnaké sankcie pre všetky štáty, konzistentnú právnu úpravu, účinnú spoluprácu regulovaných orgánov.

 

Vymedzenie niektorých pojmov.
„Spracovanie osobných údajov“ to sú vykonávané operácie s osobnými údajmi a len na nich sa táto ochrana vzťahuje. Teda nie na každé použitie údajov nejakého človeka v akejkoľvek situácii, ako sa často mylne domnievajú tí, ktorí ochranu osobných údajov stotožňujú s ochranou osobnosti podľa Občianskeho zákonníka. Ďalšími potrebnými pojmami sú : “subjekt údajov”, čo je človek, o ktorého údaje sa “správcovi” ide. Správca je ten, kto operácie s osobnými údajmi vykonáva, buď z vlastného rozhodnutia, alebo preto, že je to jeho zákonnou povinnosťou. ” Spracovateľ “ je ten, koho správca vykonávaním takejto činnosti (t. j. spracúvaním osobných dát) poverí.

Kto je správca osobných údajov v našom prípade?
Je to PhDr. Vlasta Pilmaierová – TASHA BEAUTY ACADEMY, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 40, IČO: 32187661, DIČ: 1025483679, zapísaná Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 103-18174

 

Kto je subjekt údajov v našom prípade?
Každý náš záujemca o vzdelávanie a školenia, ktoré sa konajú na 2 školiacich prevádzkach TASHA v Bratislave a Banskej Bystrici.


Aké potrebné údaje a za akým účelom správca od subjektu údajov sústreďuje?

 

  1. Účel : ponúkané kurzy a školenia
    Za týmto účelom záujemcovia majú možnosť získať informácie o názvoch a obsahovej náplni kurzoch ako aj o ostatných školiacich témach na webových stránkach www.tasha.sk , ako aj na www.pmu.tasha.sk. Aby sa záujemca mohol zaregistrovať resp. prihlásiť na vybraný kurz, umožňuje mu to webová stránka. Týmto získame a následne spracúvame údaje a všetky potrebné dáta pre uvedené účely. V súlade so zákonom ide o povinné dáta a osobné údaje medzi TASHA Beauty Academy a záujemcami. Záujemcom je konkrétna fyzická osoba, od ktorej získavame potrebné osobné údaje v zmysle obchodného zákonníka SR. Ďalej sa TASHA riadi aj právnym titulom zákonom č.40/1964 Občiansky zákonník.


O aké potrebné zákonné údaje ide?

Sú to obecné povinné údaje, ktoré nevyžadujú súhlas zákazníka : obchodné meno FO (meno a priezvisko), adresa, IČO, DIČ, kontaktné údaje (telefonický kontakt, emailová adresa). Súhlas nie je potrebný získavať ani k zaslaniu ďalšej ponuky našich vzdelávacích a školiacich aktivít alebo služieb, posielaných prevažne na e-mail zákazníka, ktorý u nás nejaký kurz absolvoval. Akonáhle však odpovie, že o takéto oznámenie nestojí, je nutné zasielanie ponúk na jeho adresu skončiť.

  1. Všetky správcom (TASHA Beauty cademy) zhromaždené osobné údaje od záujemcov a absolventov kurzov, bez ohľadu na iné potrebné právne tituly, správca zhromažďuje pre svoje účely a spracúva ich na základe zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ktorom sa uzniesla Národná Rada SR (platnosť zákona od 31.01.2018, účinnosť od 25.05.2018, v súlade s GDPR).

    TASHA Beauty Academy (ako správca) má pre spracúvanie osobných údajov vypracované smernice, ktoré zohľadňujú zásady spracúvania osobných údajov a ochrany fyzických osôb pri ich spracúvaní (prvá hlava daného zákona § 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).Kedy je potrebný váš súhlas?

Pre marketingové účely, aby TASHA Beauty Academy (správca) čo najlepšie prispôsobil ponuku svojich produktov a služieb a obchodné oznámenia ohľadom nich vašim potrebám, pre tento účel spracovania správca získava váš jednoznačný súhlas.

Poskytovanie osobných údajov správcovi na marketingové účely, čo nepredstavuje plnenie a zákonné povinnosti správcu, je od vás – zákazníkov, požadovaný súhlas  na ich spracovanie. Neznamená to však, že by vám správca  v dôsledku toho odmietol poskytnúť svoj výrobok či službu na základe zmluvy.

 

Aké sú oprávnené záujmy správcu?
Osobné údaje spracúva TASHA Beauty Academy (správca) tiež pre ochranu svojich oprávnených záujmov.
Oprávnené záujmy správcu sú najmä riadne plnenie všetkých zmluvných záväzkov správcu, riadne plnenie všetkých zákonných povinností správcu, priamy marketing, ochrana správcovho podnikania a majetku a v neposlednom rade aj ochrana životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.

V záujme zabezpečenia najvyššej ochrany vášho súkromia, máte právo namietať, aby vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli osobné údaje blokované.

 

Aké kategórie osobných údajov sú spracúvané?

Na zabezpečenie vašej spokojnosti z riadneho plnenia záväzku, na zabezpečenie plnenia zákonných povinností, na zabezpečenie personalizovanej ponuky tovaru a služieb TASHA Beauty Academy (správca) a k ďalším vyššie vymenovaným účelom spracúva správca tieto kategórie osobných údajov:

a) základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, rodné číslo a identifikačné číslo;
b) kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa;
c) informácie o využívaní produktov a služieb správcu – jedná sa o údaje o tom, aké produkty ste u správcu mali dohodnuté a aké využívate teraz, vrátane nastavenia produktov a pod .;
d) informácie zo vzájomnej komunikácie – informácie z e-mailov, zo záznamov telefonických hovorov alebo iných kontaktných formulárov;
e) fakturačné a transakčné údaje – ide najmä o informácie objavujúce sa na faktúrach, o dojednaných fakturačných podmienkach a o prijatých platbách;
f) písomné informácie – informácie z internetového prehliadača alebo mobilných aplikácií, ktoré využívate;


Citlivé údaje:
Pokiaľ ide o špeciálnu kategóriu osobných údajov (citlivých údajov), v prípadoch, kedy TASHA Beauty Academy (správca) zverejňuje na svojich facebook stránkach tzv. biometrické údaje napr. fotky tvárí, ktoré dovoľujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu, v takom prípade k ich spracúvaniu správca koná na základe výslovného súhlasu s dotknutou osobou.

 

Spracúvanie osobných údajov.

Akúkoľvek operáciu alebo súbor operácii s osobnými údajmi, ktorý TASHA Beauty Academy (správca) uskutočňuje pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, uskutočňuje správca na základe vnútropodnikových smerníc : zhromaždenie, zaznamenávanie, usporiadanie, štrukturovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, náhľad, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie – ktoré sú vytvorené v súlade so zákonom  č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

V určitých vymedzených prípadoch, kedy TASHA Beauty Academy (správca) poveruje pre spracúvanie osobných údajov iného spracovateľa, než svojho zamestnanca, potom tak koná na základe spracovateľských zmlúv. V našom prípade je spracovateľom TASHA COSMETICS na základe uzavretej zmluvy o spracúvaní a ukladaní osobných údajov. Zmluva pre bezpečnosť spracúvania osobných údajov upravuje,  že správca a spracovateľ sú povinní zabezpečiť : vhodné technické a organizačné opatrenia; aby obe strany garantovali úroveň zabezpečenia zodpovedajúcemu danému riziku; a to s prihliadnutím ku stavu techniky, nákladom na vykonanie a povahe, rozsahu a účelom spracúvania.

 

Porušenie ochrany dát musí byť oznámené!

Nový zákon zaviedol požiadavku na podanie oznámenia o porušení ochrany. V tejto súvislosti správca dbá o dodržanie bezpečnosti spracúvania a uchovávania osobných údajov v zmysle  zákona  č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť správcu.
Pre získavanie a zhromažďovanie osobných údajov od potenciálnych záujemcov a zákazníkov TASHA Beauty Academy (správca), zaväzuje spracovateľa dodržiavať bezpečnosť pre ochranu zhromažďovaných osobných údajov.

Na svojej internetovej stránke www. pmu.tasha.sk ako aj na www.tasha.sk TASHA Beauty Academy zverejňuje svoje kontaktné údaje.
Môžete v nich nájsť aj kontakty na zodpovedné osoby za prevádzky, ako aj zodpovedné  osoby – manažérov pre vzdelávacie a školiace aktivity a to s uvedením ich mien a priezvisk, ako i telefonických a e-mailových kontaktov.